Müşteri Aydınlatma Metni

VANESSA BARUH VE MURAT ALİ GÖK ADİ ORTAKLIĞI
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Vanessa Baruh ve Murat Ali Gök Adi Ortaklığı (“Baguette”) tarafından Akkavak Sokak, Ardı Apartmanı, No: 34, Kat: 2,Daire: 3, Nişantaşı İstanbul Türkiye adresinde bulunan (“Showroom) ve https://baguettejewellery.com uzantılı resmi internet sitemizden yapacağınız alışverişlerde ve/veya üyelik işlemlerinde aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu yasal belge Kanun’un 10. Maddesi kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)’ni oluşturur.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Baguette’in ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,
Satış sonrası destek (kargo vs. gibi) hizmetlerinin sağlanması.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
T.C. resmi kurum ve kuruluşlarının idari taleplerinin yerine getirilmesi,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
Mevzuatta öngörülen her türlü saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Müşteri ilişkilerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi,
Alışveriş kapsamında finansal işlemlerin takibi,
Markamız çerçevesinde etkinlik yönetimi,
Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Baguette tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
Baguette tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
Baguette’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin mevzuatta belirlenen genel zamanaşımı süresince saklanması.

Açık rızanızın varlığı halinde ise,
Tarafımızla paylaşılan (kimlik, iletişim ve alışveriş tercih bilgileri gibi) kişisel verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Baguette’in ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Baguette tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinizin reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,
Açık rızanızı vermeniz halinde tarafımızla paylaşılan kişisel verilerinizin, yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda ile yurt dışında mukim müşterilerimize yönelik online pazarlama platformlarıyla paylaşılması.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşbu Aydınlatma Metni uyarınca ve yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında Baguette tarafından doğrudan veya dolaylı olarak anlaşmalı bulunan yurtiçi ve/veya yurt dışında yerleşik kargo ve gümrük şirketlerine, sunucusu, altyapısı ya da genel merkezi yurtdışında bulunan yazılım programlarına ve ortak müşteri yönetim sistemleri kullandığımız bayilerimize, hizmet aldığımız banka ve elektronik ödeme kuruluşlarına, tarafımıza alışverişiniz kapsamında hukuki ve/veya mali danışmanlık hizmeti veren firmalara, müşterilerimize zaman zaman gönderdiğimiz kampanya, yeni ürün bilgilendirmesi, kutlama yazıları ve hediyeler için çalıştığımız iş ortaklarımıza ve baguettejewellery.com uzantılı resmi internet sitemiz için Baguette’in anlaşmalı olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışında yerleşik bulunan aracı hizmet sağlayıcı iş ortaklarımız ile kanunun gerektiği takdirde yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda internet sitemiz, e-posta ve telefon, fiziki ortamda Baguette ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen yazılı ve sözlü görüşmeler ve formlar kanalıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi [İlgili Kişi Başvuru] adresinden ulaşabileceğiniz formu’u doldurarak Baguette’e iletmeniz durumunda, Baguette talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Baguette tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Kapat
Giriş Yap
Kapat
Sepet (0)

Sepetinizde ürün bulunmuyor. Sepetinizde ürün bulunmuyor.Language